Общи условия на сайта

на ЕТ „Стилист Капанов – Кръстю Капанов"

за продажба на електронно списание на адрес:  www.pricheskaistil.com / www.coiffureandstyle.com

Основни положения

Чл.1. ЕТ „Стилист Капанов – Кръстю Капанов" с ИН по ЗДДС BG 020714821 (наричано по-нататък за краткост и „Дружеството") е издател на списание „Прическа и стил”, което е предназначено за неограничен кръг читатели (наричани по-нататък за краткост „списание на Дружеството"). Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за продажба на списанието на Дружеството, общо наричани по-нататък за краткост „броеве”, в електронния магазин  www.pricheskaistil.com  (наричан по-нататък за краткост „електронният магазин").

Чл. 2. „Клиент на електронния магазин” (наричан по-нататък за краткост „клиент”) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия в електронния магазин, насочени към покупката на такива артикули.  

Чл.3. (1) Заплащане на извършваните покупки в електронния магазин се осъществява алтернативно по един от следните начини:

1. банкова карта (Уникредит Булбанк) – при избор на плащане с банкова карта (Уникредит Булбанк), дължимата сума се заплаща с кредитна или дебитна карта на онлайн POS терминала на банка Уникредит Булбанк;
2. банкова карта (ePay)
3. банкова карта (PayPal);                                                                                                                                     4. чрез sms към всички мобилни оператори. При избор на плащане със SMS (Мобилно съобщение), дължимата сума се заплаща чрез изпращане на SMS от вашия телефон до даден номер, след което е нужно да въведете получения код в нашата форма, за да извършите покупката.

 (2) Дружеството си запазва правото да използва и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите броеве.

Чл.4. Дружеството си запазва правото да ограничи продажбата на определени броеве, като предлага същите само и единствено на абонати на списанията на Дружеството.

Чл. 5. Дружеството потвърждава направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от клиента в електронния формуляр за доставка електронен адрес.

Цени

Чл. 6. (1) Цените на списанията са надлежно посочени в каретата, в които се съдържа информацията за тези артикули. Цените са посочени в български лева с включен ДДС.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените на списанията по всяко време. При потвърдена от страна на Дружеството поръчка цената на конкретния/те списания/та по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането.

Чл. 7. За конкретни броеве на списанията на Дружеството, включително и специални издания на списания на Дружеството, които към момента на покупката в електронния магазин не са в редовна продажба в търговската мрежа в Република България, Дружеството си запазва правото да обяви цени, различни от посочените на корицата на тези списания.

Чл. 8. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните списания.  

Срокове

Чл. 9. При заплащане на извършваните в електронния магазин покупки посредством системата e-pay или чрез банков превод, клиентът следва да заплати дължимата сума след потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството.

Чл. 10. Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиентите, станали му известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за личните данни на Абонатите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.

Чл. 11. Дружеството си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта www.pricheskaistil.com и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.05.2014 г.

http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=4&document_id=120